สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรกนก  พัดไธสง
 
1. นางสุทัศนา  จำปาหอม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วมาลา
2. เด็กหญิงศรีสุดา  วิเชียร
 
1. นายศัสตราวุธ  มอไธสง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวดล  เทพตาแสง
 
1. นายจันทร์สี  พฤษการณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กชายภานุวิชญ์  พิลาศาสตร์
 
1. นางสุทัศนา  จำปาหอม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ยอดรัก
 
1. นางสุทัศนา  จำปาหอม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพจมาลย์  สาสร้อย
2. เด็กชายวัชรพงศ์  เพชรก้อน
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กชายธีรวัช  สุกใส
2. เด็กชายพุทธพงศ์  พลชัยทา
 
1. นายศัสตราวุธ  มอไธสง