สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเอกพล  กึกไธสง
 
1. นางอรพิน  ช่วงวงษ์หล้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพันธกานต์  หารเทศ
 
1. นางอรพิน  ช่วงวงษ์หล้า
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คำมั่น
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชูชีพวัฒนศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ