สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 9 1. เด็กหญิงอุษามณี  พันธ์ไธสง
 
1. นางสุทัศนา  จำปาหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรกนก  พัดไธสง
 
1. นางสุทัศนา  จำปาหอม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเอกพล  กึกไธสง
 
1. นางอรพิน  ช่วงวงษ์หล้า
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วมาลา
2. เด็กหญิงศรีสุดา  วิเชียร
 
1. นายศัสตราวุธ  มอไธสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวริชญา  พันธ์ชัย
 
1. นางสุทัศนา  จำปาหอม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพันธกานต์  หารเทศ
 
1. นางอรพิน  ช่วงวงษ์หล้า
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกรานต์  ช่างทำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  หมื่นภักดี
3. เด็กชายศตวรรษ  กระลาม
 
1. นางอรพิน  ช่วงวงษ์หล้า
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวดล  เทพตาแสง
 
1. นายจันทร์สี  พฤษการณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงจารีย์  โบสถ์นอก
 
1. นายจันทร์สี  พฤษการณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กชายภานุวิชญ์  พิลาศาสตร์
 
1. นางสุทัศนา  จำปาหอม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ยอดรัก
 
1. นางสุทัศนา  จำปาหอม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คำมั่น
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอริสรา  โคตรจันทึก
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาวิกา  สุขลุน
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรชิตา  คำกลอง
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไลพร  อุ่นสำโรง
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชูชีพวัฒนศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงพจมาลย์  สาสร้อย
2. เด็กชายวัชรพงศ์  เพชรก้อน
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หลงน้อย
 
1. นางสาวสุภาลี  หวานเพราะ
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กชายธีรวัช  สุกใส
2. เด็กชายพุทธพงศ์  พลชัยทา
 
1. นายศัสตราวุธ  มอไธสง
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขานหยุ่ง
2. เด็กชายธนโชติ  สมอแข็ง
3. เด็กชายศิวะดล   นันภักดี
 
1. นางสิริวิภา  หน่ายโสก
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ทิ้งโคตร
2. เด็กหญิงรินลดา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงศศิวิไล  สมีน้อย
 
1. นางสิริวิภา  หน่ายโสก