สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลพล  เหมือยไธสง
 
1. นางปิ่นอนงค์  อรุณลักษณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วนอก
 
1. นางปิ่นอนงค์  อรุณลักษณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานติมา  อะโน
2. เด็กหญิงอรอุมา  โสมณาวัตร
 
1. นางปิ่นอนงค์  อรุณลักษณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายพีรพล  โนนบุ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ภักดี
 
1. นางสาวจริยา  จำปาหอม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธีรชาติ  เกตุโกวิทย์
2. เด็กชายนพรัตน์  ปิ่นทำนัก
 
1. นางสาวจริยา  จำปาหอม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ราชเสนา
 
1. นางสาวจริยา  จำปาหอม