สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตยา  เจริญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์นอก
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เลยกลาง
4. เด็กหญิงกาญจนา  เจริญชนม์
5. เด็กหญิงจิราพรรณ  หมื่นบุญมี
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  แข็งขัน
7. เด็กหญิงนัฐทิวา  อินนอก
8. เด็กหญิงนิตยา  อินทองลา
9. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินนอก
10. เด็กหญิงพิชยา  จัทร์สนิท
11. เด็กหญิงสุภาพร  หนูเงิน
12. เด็กหญิงสุภิกา  จันดี
13. เด็กหญิงสโรชา  ธรรมนาม
14. เด็กหญิงอาทิตยา  บุุญพิมพ์
15. เด็กหญิงเกตุวรี  รัตน์แสนศรี
 
1. นายณัฐพัชร์  ภัทรบัวพุฒ
2. นางสาวศศิธร  บรรยงค์
3. นางสาวนิจพร  อินนอก
4. นางสาวนพรัตน์  เถาว์พันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรชลิดา  ชิดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญ
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
2. นางไพเราะ  อาษานอก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายกรวิทย์  อองมา
2. เด็กชายจารุวัฒน์  เค็งนอก
3. เด็กชายธนทัศน์  แสนศรศรี
4. เด็กชายภราดร  หลินศรี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาฤทธิ์
6. เด็กชายไพฑูรย์  ลาหา
 
1. นายสุริยง  เทียกมา
2. นายคมสัน  มะลาหอม
3. นายสราวุธ  อาษานอก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ชุปวา
2. เด็กชายทศพล  จอดนอก
3. เด็กชายนันทกร  เค็งนอก
4. เด็กชายพงษ์เทพ  สุนะไตร
5. เด็กชายพสิทฐ์  ประสบเงิน
6. เด็กชายวชิระ  จันทร์แก้ว
7. เด็กชายสุทิวัส  อดทน
8. เด็กชายเอกรัตน์  ปัตะเวสัง
 
1. นายสุริยง  เทียกมา
2. นายคมสัน  มะลาหอม
3. นายธนสิทธิ์  เค็งนอก
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรทัย  สมบัวคู
 
1. นางวรรณภา  ศรีสงคราม
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โคตรฉัยยา
 
1. นางสาวนิจพร  อินนอก
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะอาจเลิศ
2. เด็กชายเกริกพล  คนรู้
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
2. นางสาวสุมาลี  จอดนอก
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  จอนเกิด
2. เด็กหญิงวรารัตน์  บุตรจันทร์
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
2. นางหนูทรัพย์  ยอดเพชร
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวนัย  ชมพุทธ์
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภลักษณ์  วันสา
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุลาวัลย์  ดำนอก
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุทธ  โคตรมงคล
 
1. นายบุญเล้ง  จอดนอก
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวชิระ  ขอสุข
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  โพพระ
 
1. นายคมสัน  มะลาหอม
2. นางสุมาลี  จอดนอก