สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุภาษิต
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สมีงาม
3. เด็กหญิงนธีกานต์  กุสีช่วย
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันลี
5. เด็กหญิงประกายรัตน์  ประภาชัย
6. เด็กหญิงภาวิณี  อินธิพันธ์
7. เด็กหญิงมรกต  เอมสีกุล
8. เด็กหญิงวาสิตา  ดำนอก
9. เด็กชายศุภลักษณ์  วันสา
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ทุมมี
 
1. นางไพเราะ  อาษานอก
2. นางสุมาลี  จอดนอก
3. นางหนูทรัพย์  ยอดเพชร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุชานาถ  จันดี
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ชะใบรัมย์
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สว่างใหญ่
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก