สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คนรู้
 
1. นางสุมาลี  บุญช่วย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจันทราทิพ  ประเสริฐเจริญพร
2. เด็กหญิงวัชรี  ทองละมุล
 
1. นางไพเราะ  อาษานอก
2. นางหนูทรัพย์  ยอดเพชร
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  นาแข็ง
2. เด็กหญิงวรัญญา  กุดนอก
3. เด็กหญิงอวภาส์  เลยกลาง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศาสตร์นอก
2. นางวรรณภา  ศรีสงคราม