สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์นอก
 
1. นางสาวศศิธร  บรรยงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คนรู้
 
1. นางสุมาลี  บุญช่วย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีระศักดิ์  หรุ่งเป้า
 
1. นางสาวนพรัตน์  เถาว์พันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุภาษิต
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สมีงาม
3. เด็กหญิงนธีกานต์  กุสีช่วย
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันลี
5. เด็กหญิงประกายรัตน์  ประภาชัย
6. เด็กหญิงภาวิณี  อินธิพันธ์
7. เด็กหญิงมรกต  เอมสีกุล
8. เด็กหญิงวาสิตา  ดำนอก
9. เด็กชายศุภลักษณ์  วันสา
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ทุมมี
 
1. นางไพเราะ  อาษานอก
2. นางสุมาลี  จอดนอก
3. นางหนูทรัพย์  ยอดเพชร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตยา  เจริญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทร์นอก
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เลยกลาง
4. เด็กหญิงกาญจนา  เจริญชนม์
5. เด็กหญิงจิราพรรณ  หมื่นบุญมี
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  แข็งขัน
7. เด็กหญิงนัฐทิวา  อินนอก
8. เด็กหญิงนิตยา  อินทองลา
9. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินนอก
10. เด็กหญิงพิชยา  จัทร์สนิท
11. เด็กหญิงสุภาพร  หนูเงิน
12. เด็กหญิงสุภิกา  จันดี
13. เด็กหญิงสโรชา  ธรรมนาม
14. เด็กหญิงอาทิตยา  บุุญพิมพ์
15. เด็กหญิงเกตุวรี  รัตน์แสนศรี
 
1. นายณัฐพัชร์  ภัทรบัวพุฒ
2. นางสาวศศิธร  บรรยงค์
3. นางสาวนิจพร  อินนอก
4. นางสาวนพรัตน์  เถาว์พันธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุชานาถ  จันดี
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสราวุธ  โคตรมลคล
 
1. นายบุญเล้ง  จอดนอก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจันทราทิพ  ประเสริฐเจริญพร
2. เด็กหญิงวัชรี  ทองละมุล
 
1. นางไพเราะ  อาษานอก
2. นางหนูทรัพย์  ยอดเพชร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรชลิดา  ชิดชัยภูมิ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญ
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
2. นางไพเราะ  อาษานอก
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายกรวิทย์  อองมา
2. เด็กชายจารุวัฒน์  เค็งนอก
3. เด็กชายธนทัศน์  แสนศรศรี
4. เด็กชายภราดร  หลินศรี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาฤทธิ์
6. เด็กชายไพฑูรย์  ลาหา
 
1. นายสุริยง  เทียกมา
2. นายคมสัน  มะลาหอม
3. นายสราวุธ  อาษานอก
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ชุปวา
2. เด็กชายทศพล  จอดนอก
3. เด็กชายนันทกร  เค็งนอก
4. เด็กชายพงษ์เทพ  สุนะไตร
5. เด็กชายพสิทฐ์  ประสบเงิน
6. เด็กชายวชิระ  จันทร์แก้ว
7. เด็กชายสุทิวัส  อดทน
8. เด็กชายเอกรัตน์  ปัตะเวสัง
 
1. นายสุริยง  เทียกมา
2. นายคมสัน  มะลาหอม
3. นายธนสิทธิ์  เค็งนอก
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรทัย  สมบัวคู
 
1. นางวรรณภา  ศรีสงคราม
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  นาแข็ง
2. เด็กหญิงวรัญญา  กุดนอก
3. เด็กหญิงอวภาส์  เลยกลาง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศาสตร์นอก
2. นางวรรณภา  ศรีสงคราม
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โคตรฉัยยา
 
1. นางสาวนิจพร  อินนอก
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ชะใบรัมย์
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายนวพล  ทวีพัฒน์
 
1. นางสาวนิจพร  อินนอก
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะอาจเลิศ
2. เด็กชายเกริกพล  คนรู้
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
2. นางสาวสุมาลี  จอดนอก
 
18 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  จอนเกิด
2. เด็กหญิงวรารัตน์  บุตรจันทร์
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
2. นางหนูทรัพย์  ยอดเพชร
 
19 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  วันสา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงแสง
 
1. นางหนูทรัพย์  ยอดเพชร
2. นางสุมาลี  จอดนอก
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขิดนอก
2. เด็กชายเอกรัตน์  จันทร์อาจ
 
1. นางหนูทรัพย์  ยอดเพชร
2. นางสุมาลี  จอดนอก
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภลักษณ์  วันสา
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวนัย  ชมพุทธ์
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 -    
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุลาวัลย์  ดำนอก
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุทธ  โคตรมงคล
 
1. นายบุญเล้ง  จอดนอก
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สว่างใหญ่
 
1. นางสุมาลี  จอดนอก
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวชิระ  ขอสุข
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  โพพระ
 
1. นายคมสัน  มะลาหอม
2. นางสุมาลี  จอดนอก