สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภารัตน์  กรวดงาม
 
1. นางสมปอง  ลาดซ้าย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิตินันท์  ศิริมนตรี
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เทิดกวินกูล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์สองคอน
 
1. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
2. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  อนันต์
2. เด็กหญิงวรรณพิมล  ศาลางาม
3. เด็กชายเดโช  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
2. นายทศพงษ์  สุทธิวัชรเมธี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรีมาศ  บุญเดช
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตนัย  กองเพ็ง
2. นายอดิสร  ศรียะ
3. นายอนันต์ชัย  โฆสินธุ์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
2. นางสมปอง  ลาดซ้าย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัช  ชาวชายโขง
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงปรารถนา  นามมูล
3. เด็กหญิงสโรชา  โคตรมงคุณ
 
1. นางสาวสุชาดา  ตั้งใจ
2. นางสาวเอื้ออำภา  โคสาดี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจตุรพร  อินนาคา
2. เด็กหญิงดวงมณี  ลาดติง
3. เด็กชายมงคล  จามสีหะ
 
1. นายบัวลำ  บาลี
2. นางสมปอง  ลาดซ้าย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร  ปลัดศรีช่วย
2. เด็กชายศราวุฒิ  กุลชิน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ปลัดกอง
 
1. นายบัวลำ  บาลี
2. นางสมปอง  ลาดซ้าย
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันธิญา  สังหร่าย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตั้งใจ
3. เด็กชายอนุพงษ์  โคตรภูธร
 
1. นางสาวยุภาพร  บุตรลี
2. นางอัญชลี  โม้เมือง
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่งเรือง  อิงศิริ
 
1. นางสาวสุชาดา  ตั้งใจ