สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปราณี  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงพัชรา  จันทาทุม
3. เด็กหญิงวันวิสา  ลามา
4. เด็กหญิงเครือฟ้า  ปลัดศรีช่วย
5. เด็กหญิงเครือมาศ  ปลัดศรีช่วย
 
1. นายเชวง  เพชรภา
2. นางชะอิ้ม  เพชรภา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นางสาวนันทิดา  ใจดี
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวสุกัญญา  สีดา
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
4 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ดอกไม้งาม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  จันทรา
 
1. นายทศพงษ์  สุทธิวัชรเมธีกุล