สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. นายนิมิตร  ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายพิชญุฒน์  หนูคง
3. นางสาวแคทลิยา  ดอกไม้งาม
 
1. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
2. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายณรงค์ชัย  กฎนอก
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สีระชุม
3. เด็กชายวราวุธ  โอชา
 
1. นางสาวสุชาดา  ตั้งใจ
2. นางสาวเอื้ออำภา  โคสาดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนริศรา  สอโส
 
1. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัชวาล  ขันธะมูล
2. เด็กหญิงพรรณี  ขันแข็ง
 
1. นายทัศภร  มูลกัน
2. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายอนุชา  สินธุนาวา
2. เด็กหญิงแพรวนภา  พลพิลา
 
1. นางทัศภร  มูลกัน
2. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ