สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภารัตน์  กรวดงาม
 
1. นางสมปอง  ลาดซ้าย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ใจดี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ปลัดกอง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิริยะ
 
1. นายบัวลำ  บาลี
2. นางสาวสมปอง  ลาดซ้าย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. นายนิมิตร  ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายพิชญุฒน์  หนูคง
3. นางสาวแคทลิยา  ดอกไม้งาม
 
1. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
2. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิตินันท์  ศิริมนตรี
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เทิดกวินกูล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์สองคอน
 
1. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
2. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  อนันต์
2. เด็กหญิงวรรณพิมล  ศาลางาม
3. เด็กชายเดโช  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
2. นายทศพงษ์  สุทธิวัชรเมธี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปราณี  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงพัชรา  จันทาทุม
3. เด็กหญิงวันวิสา  ลามา
4. เด็กหญิงเครือฟ้า  ปลัดศรีช่วย
5. เด็กหญิงเครือมาศ  ปลัดศรีช่วย
 
1. นายเชวง  เพชรภา
2. นางชะอิ้ม  เพชรภา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคุณากร  โมบัณฑิต
2. เด็กหญิงจตุรพร  อินนาคา
3. เด็กชายจุลจักร  สมปอง
4. เด็กชายธนพัตร  ปลัดศรีช่วย
5. เด็กหญิงพรรณี  ขันแข็ง
6. เด็กชายพิชญยุฒน์  หนูคง
7. เด็กชายภานุ  มะลาจู
8. เด็กชายภานุวัฒน์  ใจดี
9. เด็กชายวุฒิพงษ์  นางาม
10. เด็กชายศราวุธ  กุลชิล
11. เด็กชายสิทธิโชค  สมทา
12. เด็กชายอนุติพงษ์  ปลัดกอง
13. เด็กชายอภสิทธิ์  ไกรเพชร
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิริยะ
15. เด็กชายอรรถพงษ์  คำบุปผา
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
2. นางสาวเอื้ออำภา  โคสาดี
3. นางสาวสุชาดา  ตั้งใจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นางสาวนันทิดา  ใจดี
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวสุกัญญา  สีดา
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรีมาศ  บุญเดช
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. นายจักริน  คำกลัด
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายณรงค์ชัย  กฎนอก
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สีระชุม
3. เด็กชายวราวุธ  โอชา
 
1. นางสาวสุชาดา  ตั้งใจ
2. นางสาวเอื้ออำภา  โคสาดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตนัย  กองเพ็ง
2. นายอดิสร  ศรียะ
3. นายอนันต์ชัย  โฆสินธุ์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
2. นางสมปอง  ลาดซ้าย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัช  ชาวชายโขง
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนริศรา  สอโส
 
1. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัชวาล  ขันธะมูล
2. เด็กหญิงพรรณี  ขันแข็ง
 
1. นายทัศภร  มูลกัน
2. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายอนุชา  สินธุนาวา
2. เด็กหญิงแพรวนภา  พลพิลา
 
1. นางทัศภร  มูลกัน
2. นางสาวรัชนีกร  ยิ่งชนะ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงปรารถนา  นามมูล
3. เด็กหญิงสโรชา  โคตรมงคุณ
 
1. นางสาวสุชาดา  ตั้งใจ
2. นางสาวเอื้ออำภา  โคสาดี
 
19 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ดอกไม้งาม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  จันทรา
 
1. นายทศพงษ์  สุทธิวัชรเมธีกุล
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจตุรพร  อินนาคา
2. เด็กหญิงดวงมณี  ลาดติง
3. เด็กชายมงคล  จามสีหะ
 
1. นายบัวลำ  บาลี
2. นางสมปอง  ลาดซ้าย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธนภัทร  ปลัดศรีช่วย
2. เด็กชายศราวุฒิ  กุลชิน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ปลัดกอง
 
1. นายบัวลำ  บาลี
2. นางสมปอง  ลาดซ้าย
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันธิญา  สังหร่าย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตั้งใจ
3. เด็กชายอนุพงษ์  โคตรภูธร
 
1. นางสาวยุภาพร  บุตรลี
2. นางอัญชลี  โม้เมือง
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศุภกร  โคตรมงคุณ
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แถวหมอ
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่งเรือง  อิงศิริ
 
1. นางสาวสุชาดา  ตั้งใจ