สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงพนิดา  คิดเข่ม
2. เด็กหญิงพนิตา  คิดเข่ม
3. เด็กชายศรราม  นิละคร
 
1. นางยุวดี  คำเหนือ
2. นางสาวบุษราคำ  อำนาจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงธณัฐดา  หมัดอ่อน
2. เด็กหญิงภัทรมน  ปะตาทะยัง
3. เด็กชายสุทธิภัทร  จันทร์สีดา
 
1. นางจุฑาพร  คำพิลา
2. นางยุวธิดา  วลัยศรี