สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  โคตะพันธ์
 
1. นางภาคินี  ศรีโยธา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดอยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาบริบูรณ์
3. เด็กหญิงจินดาพร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  เผื่อแผ่
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  บรรจง
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พลเสนา
7. เด็กหญิงปริยาภรณ์  เทียมปาน
8. เด็กหญิงพิมลวฏี  พิมล
9. เด็กหญิงวรากร  พันธ์ศรี
10. เด็กหญิงศกุนิชญ์  คนคิด
11. เด็กหญิงศศิธร  พานแก้ว
12. เด็กหญิงสุธิดา  พิทักษ์
13. เด็กหญิงสุนิสา  ภาคทอง
14. เด็กหญิงเกวลิน  แสนพล
15. เด็กหญิงโสภิดา  สีตา
 
1. นางวารุณี  กิตติปัญจมาศ
2. นางจิราภรณ์  ศิริภิรมย์
3. นายมงคล  ญาติสังกัด
4. นายยุทธชัย  สนเจริญ