สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุสุมา  สมแวง
2. เด็กหญิงณัตินี  เจริญภูมิ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุยละเทิม
4. เด็กชายธีระภัทร  ผ่องพันธุ์
5. เด็กชายนิกร  พรมโพธิ์
6. เด็กหญิงนิราพร  ผลวิลัย
7. เด็กชายวัชรพล  พิทักษ์
8. เด็กหญิงอดิศักดิ์  นาบริบูรณ์
9. เด็กชายอภินันท์  จันทร์วัน
10. เด็กชายอาทิตย์  ขันชารี
 
1. นางวารุณี  กิตติปัญจมาศ
2. นางจิราภรณ์  ศิริภิรมย์
3. นายมงคล  ญาติสังกัด