สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  โคตะพันธ์
 
1. นางภาคินี  ศรีโยธา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายจักรพันธ์  ไกรศรี
2. เด็กชายธนิสรณ์  ขะลา
 
1. นายมงคล  ญาติสังกัด
2. นายยุทธชัย  สนเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ไกรศรี
 
1. นายยุทธชัย  สนเจริญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุสุมา  สมแวง
2. เด็กหญิงณัตินี  เจริญภูมิ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุยละเทิม
4. เด็กชายธีระภัทร  ผ่องพันธุ์
5. เด็กชายนิกร  พรมโพธิ์
6. เด็กหญิงนิราพร  ผลวิลัย
7. เด็กชายวัชรพล  พิทักษ์
8. เด็กหญิงอดิศักดิ์  นาบริบูรณ์
9. เด็กชายอภินันท์  จันทร์วัน
10. เด็กชายอาทิตย์  ขันชารี
 
1. นางวารุณี  กิตติปัญจมาศ
2. นางจิราภรณ์  ศิริภิรมย์
3. นายมงคล  ญาติสังกัด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดอยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาบริบูรณ์
3. เด็กหญิงจินดาพร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  เผื่อแผ่
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  บรรจง
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พลเสนา
7. เด็กหญิงปริยาภรณ์  เทียมปาน
8. เด็กหญิงพิมลวฏี  พิมล
9. เด็กหญิงวรากร  พันธ์ศรี
10. เด็กหญิงศกุนิชญ์  คนคิด
11. เด็กหญิงศศิธร  พานแก้ว
12. เด็กหญิงสุธิดา  พิทักษ์
13. เด็กหญิงสุนิสา  ภาคทอง
14. เด็กหญิงเกวลิน  แสนพล
15. เด็กหญิงโสภิดา  สีตา
 
1. นางวารุณี  กิตติปัญจมาศ
2. นางจิราภรณ์  ศิริภิรมย์
3. นายมงคล  ญาติสังกัด
4. นายยุทธชัย  สนเจริญ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัสยา  ช่วยนา
2. เด็กชายวิทยา  มหาวงศ์
 
1. นายยุทธชัย  สนเจริญ
2. นางวารุณี  กิตติปัญจมาศ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภา  โภคทรัพย์
 
1. นางสาวดวงนภา  นามโยธี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นามทองดี
 
1. นางสาวดวงนภา  นามโยธี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิริภาวี  พันเทศ
 
1. นางสาวดวงนภา  นามโยธี