สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญสร้าง
 
1. นางวารุณี  แสงกุล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายคลิช  ภูผาผัน
 
1. นายเทียนสิน  ทบศิลป์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฤมล  แซ่เต็ม
 
1. นายเทียนสิน  ทบศิลป์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติภัทร  อินทร์นอก
2. เด็กชายก้องกฤต  ดีมะลัง
3. เด็กหญิงพรกนก  กล้าหาญ
4. เด็กชายพิมพ์ชนก  เชิดนอก
5. เด็กชายพุฒิเทพ  เจริญ
6. เด็กหญิงมนปริยา  สีสิ่ว
 
1. นางวารุณี  แสงกุล
2. นางมาลินี  ทบศิลป์
3. นายประพันธ์  แสงกุล
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงนันทวัน  การสร้าง
2. เด็กหญิงมนัทชนัน  เอี่ยมโคกสูง
 
1. นายนพคุณ  บุญสร้าง
2. นายประพันธ์  แสงกุล