สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายชัยพงศ์  พันธ์หินลาด
2. เด็กชายทวีศักดิ์  คงน้ำ
3. เด็กชายสุพจน์  แก้วนามอม
 
1. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ
2. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐนนท์  ก้อนศิลา
2. เด็กหญิงนัทชา  แสนโสม
3. เด็กชายรณชัย  หลวงพิบูล
 
1. นางกฤษณา  บุตรเสรีชัย
2. นางสาวนันทรัตน์  นครแจ้ง
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  งามศิริ
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุปะมา
3. เด็กหญิงอรณิชา  ลาดติง
 
1. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย
2. นางกฤษณา  บุตรเสรีชัย
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพจน์  อินทะมาตย์
 
1. นางพรทิพย์  ขันติ์ถม
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจามรี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอนุสรา  สียังนอก
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
2. นางวันเพ็ญ  ดีแป้น
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  พงษากลาง
2. เด็กหญิงสุภาพร  จูมคอม
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
2. นางพรทิพย์  ขันติ์ถม
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธร  พาหลง
2. เด็กชายวัชรพล  แคโอชา
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
2. นางวันเพ็ญ  ดีแป้น
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  มืดอินทร์
2. เด็กชายวิทวัช  อึ่งวงศ์
3. เด็กชายสาธิต  นาหก
 
1. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ
2. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตรกร  โคตรมงคุณ
2. เด็กชายปิยราช  ชูรัตน์
3. เด็กชายสมโภชน์  สินกล่ำ
 
1. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ
2. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย