สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฤทัยกาญจน์  บำรุงหมู่
 
1. นายสมจิต  สุภาษิต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กองศรี
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธิดาพร  ดวงธรรม
2. เด็กหญิงภัทราพร  ทองดี
3. เด็กหญิงศศิการณ์  แก้วนามอม
4. เด็กหญิงอมิตา  หงษ์พรหม
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาน้อย
 
1. นายสมจิต  สุภาษิต
2. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายวีระพล  เทพภูบาล
2. เด็กหญิงสิริมา  สิทธิวงษา
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
2. นางพรทิพย์  ขันติ์ถม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปภาวดี  ดีแป้น
 
1. นางรัตนา  คำตันบุญ