สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฤทัยกาญจน์  บำรุงหมู่
 
1. นายสมจิต  สุภาษิต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กองศรี
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดีสี
 
1. นายสมจิต  สุภาษิต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โคตรมิตร
 
1. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธิดาพร  ดวงธรรม
2. เด็กหญิงภัทราพร  ทองดี
3. เด็กหญิงศศิการณ์  แก้วนามอม
4. เด็กหญิงอมิตา  หงษ์พรหม
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาน้อย
 
1. นายสมจิต  สุภาษิต
2. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายวีระพล  เทพภูบาล
2. เด็กหญิงสิริมา  สิทธิวงษา
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
2. นางพรทิพย์  ขันติ์ถม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปภาวดี  ดีแป้น
 
1. นางรัตนา  คำตันบุญ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายชัยพงศ์  พันธ์หินลาด
2. เด็กชายทวีศักดิ์  คงน้ำ
3. เด็กชายสุพจน์  แก้วนามอม
 
1. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ
2. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐนนท์  ก้อนศิลา
2. เด็กหญิงนัทชา  แสนโสม
3. เด็กชายรณชัย  หลวงพิบูล
 
1. นางกฤษณา  บุตรเสรีชัย
2. นางสาวนันทรัตน์  นครแจ้ง
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติยาพร  งามศิริ
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุปะมา
3. เด็กหญิงอรณิชา  ลาดติง
 
1. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย
2. นางกฤษณา  บุตรเสรีชัย
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพจน์  อินทะมาตย์
 
1. นางพรทิพย์  ขันติ์ถม
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจามรี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอนุสรา  สียังนอก
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
2. นางวันเพ็ญ  ดีแป้น
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  พงษากลาง
2. เด็กหญิงสุภาพร  จูมคอม
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
2. นางพรทิพย์  ขันติ์ถม
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนฤพล  แดงสี
 
1. นางวันเพ็ญ  ดีแป้น
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธร  พาหลง
2. เด็กชายวัชรพล  แคโอชา
 
1. นางเพ็ญรัตน์  เทพตีเหล็ก
2. นางวันเพ็ญ  ดีแป้น
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  มืดอินทร์
2. เด็กชายวิทวัช  อึ่งวงศ์
3. เด็กชายสาธิต  นาหก
 
1. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ
2. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตรกร  โคตรมงคุณ
2. เด็กชายปิยราช  ชูรัตน์
3. เด็กชายสมโภชน์  สินกล่ำ
 
1. นายอาริยุทธ  ถนอมภณ
2. นางสาวอังศณา  เบ้าเฟื้อย