สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับบา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   หาญโสภา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรคาม
3. เด็กชายเมธา  สีกุดเรือ
 
1. นายสมพงษ์  มะวงค์
2. นายสุพิช  ศรีชัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายเปรม  เจนไธสง
2. เด็กชายเมธา  จันทร์หอม
 
1. นายสมพงษ์  มะวงค์
2. นางรำไพ  มะวงค์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานิต  บุญจง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์คำภา