สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า  นิราราช
2. เด็กชายไชยวัฒน์  โสสุด
 
1. นายสมนึก  ประกอบนันท์
2. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  เจียมไธสง
2. เด็กชายเกรียงไกร  พรมศาสตร์
 
1. นายสมนึก  ประกอบนันท์
2. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายภูวนาท  ศรีโยธา
 
1. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทัพวงษ์
2. เด็กหญิงหฤทัย  ไปไหน
 
1. นางสาวปัทมา  อุยะวาปี
2. นายสมนึก  ประกอบนันท์
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิตพล  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงนภาดล  ไชยศรีจันทร์
 
1. นางดารา  ส่งสุข
2. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ศรี
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนวรรษ  ปิตตานะ
 
1. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 1. เด็กชายอนิรุธ  ปิงมา
2. เด็กชายอำนาจ  แวมประชา
 
1. นางสาวปัทมา  อุยะวาปี
2. นายสมนึก  ประกอบนันท์