สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  ปัดทุม
2. เด็กหญิงโยษิตา  แผงไธสง
 
1. นางดารา  ส่งสุข
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายวีระพล  มาชา
2. เด็กหญิงสุทิตา  ปะโพเทติ
 
1. นายสมนึก  ประกอบนันท์
2. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เหลา
2. เด็กหญิงเกษรา  เหลาลา
 
1. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรายวรรณ์  นาเพ็ก
 
1. นางสาวปัทมา  อุยะวาปี