สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  นาไพรวัน
 
1. นางสุกัญญา  อำพล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ไชยกองวงษ์
 
1. นางพุทธชาด  ดวงจิตร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤษนัยณ์  คุ้มสวน
2. เด็กชายธีระพงษ์  ดาเหล็ก
 
1. นางสาวปัทมา  อุยะวาปี
2. นายสมนึก  ประกอบนันท์