สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเนติการ  แก้วเจ็ดคำ
 
1. นางอรวรรณ  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์ลืออำนาจ
 
1. นางพุทธชาด  ดวงจิตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.3 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธิติพงษ์  พันธ์ุก่ำ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นาเพ็ก
 
1. นายสมนึก  ประกอบนันท์
2. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธราดล  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กชายพีระพงษ์  เผือดทะกิจ
 
1. นางสาวดวงอัมพร  หมั่นกิจ
2. นางสาวปัทมา  อุยะวาปี