สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเนติการ  แก้วเจ็ดคำ
 
1. นางอรวรรณ  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  นาไพรวัน
 
1. นางสุกัญญา  อำพล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์ลืออำนาจ
 
1. นางพุทธชาด  ดวงจิตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.3 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธิติพงษ์  พันธ์ุก่ำ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นาเพ็ก
 
1. นายสมนึก  ประกอบนันท์
2. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรุ่งฟ้า  นิราราช
2. เด็กชายไชยวัฒน์  โสสุด
 
1. นายสมนึก  ประกอบนันท์
2. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  เจียมไธสง
2. เด็กชายเกรียงไกร  พรมศาสตร์
 
1. นายสมนึก  ประกอบนันท์
2. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายภูวนาท  ศรีโยธา
 
1. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  ปัดทุม
2. เด็กหญิงโยษิตา  แผงไธสง
 
1. นางดารา  ส่งสุข
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายวีระพล  มาชา
2. เด็กหญิงสุทิตา  ปะโพเทติ
 
1. นายสมนึก  ประกอบนันท์
2. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เหลา
2. เด็กหญิงเกษรา  เหลาลา
 
1. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ไชยกองวงษ์
 
1. นางพุทธชาด  ดวงจิตร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาอุดม
 
1. นางอรวรรณ  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทัพวงษ์
2. เด็กหญิงหฤทัย  ไปไหน
 
1. นางสาวปัทมา  อุยะวาปี
2. นายสมนึก  ประกอบนันท์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤษนัยณ์  คุ้มสวน
2. เด็กชายธีระพงษ์  ดาเหล็ก
 
1. นางสาวปัทมา  อุยะวาปี
2. นายสมนึก  ประกอบนันท์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธราดล  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กชายพีระพงษ์  เผือดทะกิจ
 
1. นางสาวดวงอัมพร  หมั่นกิจ
2. นางสาวปัทมา  อุยะวาปี
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิตพล  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงนภาดล  ไชยศรีจันทร์
 
1. นางดารา  ส่งสุข
2. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ศรี
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรายวรรณ์  นาเพ็ก
 
1. นางสาวปัทมา  อุยะวาปี
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนวรรษ  ปิตตานะ
 
1. นางนิภาพร  ประกอบนันท์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 1. เด็กชายอนิรุธ  ปิงมา
2. เด็กชายอำนาจ  แวมประชา
 
1. นางสาวปัทมา  อุยะวาปี
2. นายสมนึก  ประกอบนันท์