สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนาพร  หูชัยภูมิ
 
1. นางวิไล  บุญช้วน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรชร  สาสิม
 
1. นางเพียงพร  จรูญพันธุ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนกฤต  อ่องไธสงค์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุลพิมล
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางสาวสุนิภา  งามนาวัง
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สุวรรณเลิศ
2. เด็กชายธนกฤต   อ่องไธสงค์
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางศกลวรรณ  คำตันบุญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  หูชัยภูมิ
2. เด็กชายสุขขี  ทาหาร
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางอรทัย  บุญเพลิง
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  สุวรรณเลิศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์พลงาม
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางอรทัย  บุญเพลิง