สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านชาด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หงษ์มาลา
 
1. นางกนกพรรณ  ไปปอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  เสนา
 
1. นางกนกพรรณ  ไปปอด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โมกน้ำเที่ยง
 
1. นางกนกพรรณ  ไปปอด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายภานุเดช  โนนจำ้
 
1. นางจารุณี  ปิ่นคำ