สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คุณวันดี
 
1. นางรัชนีวรรณ  ตะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวนิดา  กองเกิด
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  เพียนทานี
 
1. นางรัชนีวรรณ  ตะวงษ์