สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งแค สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมชินวงศ์
 
1. นางละมัย  เพิ่มพูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงรักษิณา  การนา
 
1. นางสาวดาวมณี  แถวนาดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐพร  วาระสิทธิ์
 
1. นางสาวดาวมณี  แถวนาดี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เล่ห์กล
2. เด็กหญิงทักษพร  แสงดารา
 
1. นางสาวดาวมณี  แถวนาดี
2. นางสาวสิริมา  สีลม