สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 13 1. เด็กชายภาคิน  วรรณตัน
 
1. นางสาวเข็มทอง  ลาน้ำเที่ยง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อะวะลุน
3. เด็กหญิงมินลดา  โสรัตน์
4. เด็กหญิงอภิญญา  กองชนะ
5. เด็กหญิงอรนัส  รื่นพากเพียร
 
1. นางธนพร  มะลิ
2. นางอังสนา  ธุระตา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์บุตร
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญประถม
3. เด็กหญิงรวงข้าว  พรมสาขา
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาลีงาม
5. เด็กหญิงแอน  บัวนุภาพ
 
1. นางธนพร  มะลิ
2. นางอังสนา  ธุระตา
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จอดนอก
2. เด็กชายณัฐนนท์  สกุลดี
 
1. นายสรวิชญ์  ทาร่อน
2. นางสาวเข็มทอง  ลาน้ำเที่ยง
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 12 1. เด็กชายชัยณรงค์  สุวรรณแสน
2. เด็กชายธนะพัฒน์  สกุลดี
3. เด็กหญิงมุกดา  มาตมนตรี
 
1. นางอรวรรณ  ศิริธร
2. นางอมรา  ทีเจริญ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรวุฒิ  สุริโย
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หาญละคร
 
1. นายสรวิชญ์  ทาร่อน
2. นางสาวสุวจิตร  สมแวง