สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายปกป้อง  แสนโน
2. เด็กชายพันธกร  โพธิบุตร
 
1. นายสรวิชญ์  ทาร่อน
2. นางสาวศิริพร  สินอำนวยผล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  สามารถกิจ
2. เด็กหญิงศศิกัญญ์  สุวรรณแสน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พินิจพาหนะ
 
1. นางสาวธนะดี  พวกเมืองพล
2. นางสุนีย์  สุดสะอาด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิชา  นาเม็ง
 
1. นางธนาภรณ์  สุขสมกิจ
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยะบุตร
2. เด็กชายบุลากร  ภูอ่างทอง
 
1. นางสาวสุวจิตร  สมแวง
2. นางอารีย์  เลิศพลสถิต