สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 13 1. เด็กชายภาคิน  วรรณตัน
 
1. นางสาวเข็มทอง  ลาน้ำเที่ยง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงหัทยา  ทองนุช
 
1. นางสาวศิริพร  สินอำนวยผล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายปกป้อง  แสนโน
2. เด็กชายพันธกร  โพธิบุตร
 
1. นายสรวิชญ์  ทาร่อน
2. นางสาวศิริพร  สินอำนวยผล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  สามารถกิจ
2. เด็กหญิงศศิกัญญ์  สุวรรณแสน
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พินิจพาหนะ
 
1. นางสาวธนะดี  พวกเมืองพล
2. นางสุนีย์  สุดสะอาด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อะวะลุน
3. เด็กหญิงมินลดา  โสรัตน์
4. เด็กหญิงอภิญญา  กองชนะ
5. เด็กหญิงอรนัส  รื่นพากเพียร
 
1. นางธนพร  มะลิ
2. นางอังสนา  ธุระตา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์บุตร
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญประถม
3. เด็กหญิงรวงข้าว  พรมสาขา
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาลีงาม
5. เด็กหญิงแอน  บัวนุภาพ
 
1. นางธนพร  มะลิ
2. นางอังสนา  ธุระตา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิชา  นาเม็ง
 
1. นางธนาภรณ์  สุขสมกิจ
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จอดนอก
2. เด็กชายณัฐนนท์  สกุลดี
 
1. นายสรวิชญ์  ทาร่อน
2. นางสาวเข็มทอง  ลาน้ำเที่ยง
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 12 1. เด็กชายชัยณรงค์  สุวรรณแสน
2. เด็กชายธนะพัฒน์  สกุลดี
3. เด็กหญิงมุกดา  มาตมนตรี
 
1. นางอรวรรณ  ศิริธร
2. นางอมรา  ทีเจริญ
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยะบุตร
2. เด็กชายบุลากร  ภูอ่างทอง
 
1. นางสาวสุวจิตร  สมแวง
2. นางอารีย์  เลิศพลสถิต
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายอนุสร  หมู่สะแก
 
1. นางสาวสุวจิตร  สมแวง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศรัณยู  จันมะณี
 
1. นางสาวสุวจิตร  สมแวง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรวุฒิ  สุริโย
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หาญละคร
 
1. นายสรวิชญ์  ทาร่อน
2. นางสาวสุวจิตร  สมแวง