สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพิชา  วงษ์ภูเย็น
 
1. นางอำพรรณ  รินลา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจิราวดี  แสงบำรุง
2. เด็กหญิงเมธาวี  สงสกุล
 
1. นายสุบรรณ  เรืองโอชา
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วคำหอม
2. เด็กหญิงนัชชา  บุญประเสริฐ
 
1. นายสมเวศ  คำโส
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรี  สิทธิเลาะ
 
1. นางสาวสลิตตา  ดอนสมจิตต์