สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  บุญเรืองศรี
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพียแก่นแก้ว
3. เด็กหญิงกาญจนา  สาบำรุง
4. เด็กชายธนกฤติ  จันดา
5. เด็กชายบัณฑิต  จันดา
6. เด็กหญิงบุษยารัตน์  แสนสุริวงศ์
7. เด็กชายสุทัศน์  จันดา
8. เด็กชายสุทิน  ทุมสิงห์
9. เด็กหญิงอทิติยา  นินชา
10. เด็กหญิงเขมรัตน์  ศรีวงษ์
 
1. นางบานเย็น  หรี่อินทร์
2. นางวรรณรัตน์  สุสมบูรณ์
3. นางสาวสุชัญญาวรัตม์  ปีแหล้