สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำตา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พินไธสงค์
 
1. นางสาวอทัณญา  แสนสิทธิ์
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนชนัชญ์  โกฏิแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงศ์  วัฒนชีพ
3. เด็กชายศักดา  โหนดไธสง
 
1. นางรัชฎาร์  ไชยบุญทัน