สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐนันท์  พลศรีพิมพ์
 
1. Mr.Fonyuy Anthony  Yenyuy
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายศุภากร  กองเงินนอก
 
1. นางปรียาภัทร  สืบวงษา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรภัทร  กอยขุนทด
 
1. นายอานนท์  กอยขุนทด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวัลย์ลดา  ชะอุ่มเกตุ
 
1. นางปรียาภัทร  สืบวงษา
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำตา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พินไธสงค์
 
1. นางสาวอทัณญา  แสนสิทธิ์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนชนัชญ์  โกฏิแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงศ์  วัฒนชีพ
3. เด็กชายศักดา  โหนดไธสง
 
1. นางรัชฎาร์  ไชยบุญทัน