สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงมนต์
2. เด็กหญิงสุชาฎา  คำแดงศรี
3. เด็กหญิงสุชาดา  สู้สงคราม
 
1. นางรสสุคนธ์  หงษ์วิลัย
2. นางสุภัทรา  บัวจันทร์
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจรรยพร  ชานนท์
2. เด็กชายธณธรณ์  บาลี
3. เด็กหญิงแพรพิชา  ไกรปราบ
 
1. นางวิมลลักษณ์  ดงแสง