สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายคมชิต  ดวงโภคา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  หมอกใส
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สันพันธ์
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  โชติเชื้อวงษ์
5. เด็กหญิงลีลาวันต์  ชาลี
6. เด็กหญิงอรอุมา  จวนชัยภูมิ
 
1. นายเดชา  ปราบ ณ ศักดิ์
2. นายยุรรยง  บะคะ
3. นายรสสุคนธ์  หงษ์วิลัย