สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายคมชิต  ดวงโภคา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  หมอกใส
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สันพันธ์
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  โชติเชื้อวงษ์
5. เด็กหญิงลีลาวันต์  ชาลี
6. เด็กหญิงอรอุมา  จวนชัยภูมิ
 
1. นายเดชา  ปราบ ณ ศักดิ์
2. นายยุรรยง  บะคะ
3. นายรสสุคนธ์  หงษ์วิลัย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชินวัตร  พันธ์ใหญ่
2. เด็กชายพัชรพล  แย้มลอย
 
1. นางสุภัทรา  บัวจันทร์
2. นางรสสุคนธ์  หงษ์วิลัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายเมธี  ตะโกสีย์
 
1. นางสุภัทรา  บัวจันทร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงมนต์
2. เด็กหญิงสุชาฎา  คำแดงศรี
3. เด็กหญิงสุชาดา  สู้สงคราม
 
1. นางรสสุคนธ์  หงษ์วิลัย
2. นางสุภัทรา  บัวจันทร์
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจรรยพร  ชานนท์
2. เด็กชายธณธรณ์  บาลี
3. เด็กหญิงแพรพิชา  ไกรปราบ
 
1. นางวิมลลักษณ์  ดงแสง