สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิยาพร  คงมุ่งคล้า
2. เด็กหญิงวรรณวลี  บาลี
3. เด็กหญิงวริยา  พัฒนวิบูลย์
 
1. นายพิทยาพล  บุตรวิชา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤษณพนธ์  วงษ์สามหมอ
2. เด็กชายศรายุท  ลาพานิช
 
1. นายพิทยาพล  บุตรวิชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรธิตา  พลแก้ว
 
1. นางพรนิภา  ภูศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพียเที่ยง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บาลี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ประกานะภูเขา
 
1. นางสุพัสตา  โม้อ้อน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิยาพร  คงมุ่งค้า
2. เด็กชายภาณุเดช  นำเนตร
3. เด็กหญิงวรรณวลี  บาลี
4. เด็กหญิงวริยา  พัฒนวิบูลย์
5. เด็กชายสุธน  พลกระจาย
 
1. นายสุขสันต์  ปานา
2. นางพัชรี  กรวยทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีระพงษ์  ดงรังสี
2. เด็กหญิงนันทพร  บุบผาลา
3. เด็กหญิงปิยนุช  เทียบแก้ว
4. เด็กหญิงลลิตา  เจ๊กชาตรี
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทับสุวิทย์
 
1. นายสุขสันต์  ปานา
2. นางพัชรี  กรวยทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอนุศรา  ผายพรมพรึก
 
1. นายประณต  ภูศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายประจวบ  ถนอมจิตต์
2. เด็กชายเจตรินทร์  คำโคตรศูนย์
 
1. นายประณต  ภูศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรี  ทองเงิน
 
1. นางเกษร  ผาพันธ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมธิกา  ภักดียา
 
1. นางเกษร  ผาพันธ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวริยา  พัฒนวิบูลย์
 
1. นายจิตตินุวัฒน์  ดรหมั่น
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  ล้นทม
2. เด็กชายสืบศักดิ์  คล่องดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาซอน
4. เด็กหญิงสุนิสา  คำแก้ว
5. เด็กชายอาทร  นันโท
 
1. นายจิตตินุวัฒน์  ดรหมั่น
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายอธิวัฒน์  พิลิ
 
1. นายสุริยงค์  วรรณาหาร
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรนภา  กวนทุมมา
2. เด็กหญิงสกลสุภา  ยวนใจ
 
1. นางพัชรี  กรวยทอง
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กชายพงศธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  สิมหลวง