สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พวงเพชร
2. เด็กหญิงอภัชฌา  วัฒนราษฎร์
3. เด็กหญิงอิศรา  เจนทาง
 
1. นางจุรีมาศ  แนวเงินดี
2. นางสาววราภรณ์  จันปัญญา