สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 1. เด็กชายอมรเทพ  กระโจมทอง
 
1. นางเสาวลักษณ์  หาดวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำผิ้ง  จิวิรัตน์สกุล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  หาดวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายจักรภัทร์  คงเพชร
2. เด็กหญิงฐิติมา  คำดุลย์
3. เด็กหญิงนริศรา  ชำนาญดี
 
1. นางพิมใจ  ศรีบุญเรือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  อินทร์นอก
2. เด็กชายเชาวรัตน์  เมืองศรี
 
1. นายพงษ์พรหม  แก้วชนะ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุภาวดี  เรียงแก้ว
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ภิรมกิจ
 
1. นายอิศราวุฒิ  ศรีจันทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนิษา  อันทะเกตุ
2. เด็กหญิงวรัญญา   พรมกลาง
 
1. นางสุพัตรา  ใบบ้ง
2. นายสงัด  ใบบ้ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  หาญโงน
 
1. นางสุพัตรา  ใบบ้ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงประภาน  แก้วหิรัญ
 
1. นายพงษ์พรหม  แก้วชนะ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายชนากานต์  คำลือ
2. เด็กชายธีรพงษ์  สุจิตร
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ชำนาญดี
4. เด็กชายภูมินทร์  ขันนาเลา
5. เด็กชายสุมงคล  ชำนาญดี
6. เด็กชายโกมินทร์  เพชรวิเศษ
 
1. นายสงัด  ใบบ้ง
2. นางสุพัตรา  ใบบ้ง
3. นายอรรถพล  พรมดีมา
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุกทน
 
1. นางสาวสดชื่น  นานอก
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสรา  เลิศภักดี
 
1. นางพัชรินทร์  กุลสังขาร