สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เตคำหันต์
 
1. นายนราธิป  ใจหาญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  กำจรเมนุกูล
2. เด็กหญิงเบญจพร  แก่นบุตร
 
1. นายนราธิป  ใจหาญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอลันธรรม  ธุรสุขสรรค์
2. เด็กชายไทยรัฐ  ภิรมกิจ
 
1. นางสาวบุญยงค์  ช่วยหาญ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร  ภิรมกิจ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปุ้งปูน
3. เด็กชายอัครพล  ขำพิศ
 
1. นางสุพัตรา  ใบบ้ง
2. นายสงัด  ใบบ้ง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายสหชาติ  ชำนาญดี
 
1. นายพงษ์พรหม  แก้วชนะ