สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.66 ทอง 7 1. เด็กชายอมรเทพ  กระโจมทอง
 
1. นางเสาวลักษณ์  หาดวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำผิ้ง  จิวิรัตน์สกุล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  หาดวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรภัทร  คงเพชร
2. เด็กหญิงฐิติมา  คำดุลย์
3. เด็กหญิงนริศรา  ชำนาญดี
 
1. นางพิมใจ  ศรีบุญเรือง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายจักรภัทร์  คงเพชร
2. เด็กหญิงฐิติมา  คำดุลย์
3. เด็กหญิงนริศรา  ชำนาญดี
 
1. นางพิมใจ  ศรีบุญเรือง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนาพร  ด่านอุด
 
1. นางพิมใจ  ศรีบุญเรือง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. นางสาวปิยวรรณ  พิทักษ์พูน
2. เด็กชายศุภกิจ  ภิรมกิจ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สอนนอก
 
1. นางชลพรรษ  นามไธสง
2. นายพงษ์พรหม  แก้วชนะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.65 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติชัช  ฤทธิสิทธิ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ลื่นกลาง
 
1. นายธงชัย  ธรรมรัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  อินทร์นอก
2. เด็กชายเชาวรัตน์  เมืองศรี
 
1. นายพงษ์พรหม  แก้วชนะ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุภาวดี  เรียงแก้ว
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ภิรมกิจ
 
1. นายอิศราวุฒิ  ศรีจันทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนิษา  อันทะเกตุ
2. เด็กหญิงวรัญญา   พรมกลาง
 
1. นางสุพัตรา  ใบบ้ง
2. นายสงัด  ใบบ้ง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  หาญโงน
 
1. นางสุพัตรา  ใบบ้ง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงประภาน  แก้วหิรัญ
 
1. นายพงษ์พรหม  แก้วชนะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เตคำหันต์
 
1. นายนราธิป  ใจหาญ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  กำจรเมนุกูล
2. เด็กหญิงเบญจพร  แก่นบุตร
 
1. นายนราธิป  ใจหาญ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายชนากานต์  คำลือ
2. เด็กชายธีรพงษ์  สุจิตร
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ชำนาญดี
4. เด็กชายภูมินทร์  ขันนาเลา
5. เด็กชายสุมงคล  ชำนาญดี
6. เด็กชายโกมินทร์  เพชรวิเศษ
 
1. นายสงัด  ใบบ้ง
2. นางสุพัตรา  ใบบ้ง
3. นายอรรถพล  พรมดีมา
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอลันธรรม  ธุรสุขสรรค์
2. เด็กชายไทยรัฐ  ภิรมกิจ
 
1. นางสาวบุญยงค์  ช่วยหาญ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุกทน
 
1. นางสาวสดชื่น  นานอก
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสรา  เลิศภักดี
 
1. นางพัชรินทร์  กุลสังขาร
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริพร  ภิรมกิจ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปุ้งปูน
3. เด็กชายอัครพล  ขำพิศ
 
1. นางสุพัตรา  ใบบ้ง
2. นายสงัด  ใบบ้ง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายสหชาติ  ชำนาญดี
 
1. นายพงษ์พรหม  แก้วชนะ