สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทบพวก
2. เด็กหญิงพัชริดา  ลาวัลย์
3. เด็กหญิงอัชมัย  สืบสำราญ
 
1. นางศิรินธร  ตังคณิตานนท์
2. นางสาวณัฐณิชา  แสนเสนา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาตาชา  มะลิวงศ์
2. เด็กหญิงสุภัทสร  โหมดนอก
 
1. นางสุทธิพร  ทุมพิสาน
2. นางสาวสุภาภรณ์  ปัจจุทรา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิสา  สุขเขตศ์
2. เด็กหญิงอารยา  จันยุ้ย
 
1. นางสุทธิพร  ทุมพิสาน
2. นางสาวสุภาภรณ์  ปัจจุทรา
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กชายจรัญ  กองเกิด
2. เด็กชายธีรภัทร  เติทศิลป์
3. เด็กชายวสันต์  โหมดนอก
 
1. นางศุภจิตตรา  วิมลสุรนาถ
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมนอก
 
1. นางศุภจิตตรา  วิมลสุรนาถ