สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายอมรเทพ  จันทา
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มัครมย์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ปัจจุทรา
2. นางเธียรรัตน์  ศรีริ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงณีรนุช  ชอสูงเนิน
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  วงษ์รักษา
 
1. นางสาวณัฐนิชา  แสนเสนา