สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทบพวก
2. เด็กหญิงวรินธร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงอัชมัย  สืบสำราญ
 
1. นางศิรินธร  ตังคณิตานนท์
2. นางสาวณัฐณิชา  แสนเสนา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทบพวก
2. เด็กหญิงพัชริดา  ลาวัลย์
3. เด็กหญิงอัชมัย  สืบสำราญ
 
1. นางศิรินธร  ตังคณิตานนท์
2. นางสาวณัฐณิชา  แสนเสนา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายศิริชัย  สงกลาง
 
1. นายบุญเหลือ  ทินราช
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาตาชา  มะลิวงศ์
2. เด็กหญิงสุภัทสร  โหมดนอก
 
1. นางสุทธิพร  ทุมพิสาน
2. นางสาวสุภาภรณ์  ปัจจุทรา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิสา  สุขเขตศ์
2. เด็กหญิงอารยา  จันยุ้ย
 
1. นางสุทธิพร  ทุมพิสาน
2. นางสาวสุภาภรณ์  ปัจจุทรา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายศาสตราวุธ  รักษาภักดี
 
1. นายสมชาย  สุดน้อย
2. นางสาวศุภจิตตรา  วิมลสุรนารถ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายประจักษ์  กาดนอก
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ปัจจุทรา
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายอมรเทพ  จันทา
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มัครมย์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ปัจจุทรา
2. นางเธียรรัตน์  ศรีริ
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กชายจรัญ  กองเกิด
2. เด็กชายธีรภัทร  เติทศิลป์
3. เด็กชายวสันต์  โหมดนอก
 
1. นางศุภจิตตรา  วิมลสุรนาถ
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงณีรนุช  ชอสูงเนิน
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  วงษ์รักษา
 
1. นางสาวณัฐนิชา  แสนเสนา
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมนอก
 
1. นางศุภจิตตรา  วิมลสุรนาถ