สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริประภา  พงษ์โภชน์
 
1. นายอุดมวิทย์  สิทธิวงศา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วถึง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  เม้ามีศรี
3. เด็กหญิงอุฬา  ดวงคำมูล
 
1. นางรุ่งนภา  ทาตา
2. นายมานิต  วิเชียร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วถึง
2. เด็กหญิงวนิดา  คเชนทร์ชาติ
3. เด็กชายอำนาจ  ยินดี
 
1. นางรุ่งนภา  ทาตา
2. นางมั่นจิต  จงกลาง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายมงคล  นามจำปา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บรรเทา
 
1. นางรุ่งนภา  ทาตา
2. นายอุดมวิทย์  สิทธิวงศา