สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัตวรรณ  บรรยงค์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  แก้วประเสริฐ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติชัย  ภูขมร
2. เด็กชายกิตติพงษ์  กาสี
3. เด็กชายจรัญ  กองผา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  แก้วประเสริฐ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิราภรณ์  วิจิตรจันทร์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  นาดี
3. เด็กหญิงมณีทิพย์  หลุ่มใส
4. เด็กหญิงศานตมล  มาตย์นอก
5. เด็กหญิงสุกัญญา  หลุ่มใส
6. เด็กหญิงอารยา  จันทร์ปัญญา
 
1. นางสาวิตรี  พหลทัพ
2. นางสาวจุฬารัตน์  แก้วประเสริฐ
3. นางอารียาภรณ์  สุวรรณเวียง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายปานณัวชร์  ดีวง
2. เด็กชายรชานนท์  โนนสุภาพ
3. เด็กชายอดิศร  จำปาทอง
 
1. นายนิติชน  พหลทัพ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิษณุ  จรุงพันธุ์
2. เด็กชายศตวรรษ   นานอก
3. เด็กชายอำพล  โปร่งพรมมา
 
1. นายนิติชน  พหลทัพ